Vedtægter

Foreningens vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Finnebørn i Danmark – Suomalaislapset Tanskassa-Yhdistys. Stiftet den 6.12.1992 i Haderslev.  

§ 2 Formål

Foreningens formål og opgave er at formidle kontakt mellem “finnebørn” og deres efterkommere samt gennem arrangementer at udbygge kontakten med Finland, herunder vore finske og svenske søsterforeninger.

§ 3 Medlemmer  

 1. Som medlemmer kan optages finnebørn og deres efterkommere.
 2. Som særlige medlemmer med stemmeret kan optages efterlevende ægtefæller samt personer, som har speciel tilknytning til finnebørn. Herunder regnes personer, som nu bor i Danmark, og som modtog “Finlandspakker” under “fadderskabsordningen”. Også svenske “krigsbørn”, som nu bor i Danmark, kan optages i foreningen.
 3. Som særlige medlemmer uden stemmeret kan optages personer, der ikke opfylder punkt 1 eller 2, men som er venner af foreningen og tilslutter sig foreningens vedtægter. Disse medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, men kan deltage i foreningens møder. Disse medlemmer betaler halvt kontingent.
 4. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen ved simpel majoritet udnævne personer, der har ydet foreningen en særlig støtte eller anden aktiv indsats, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret, men nyder i øvrigt samme rettigheder som de øvrige medlemmer.
 5. Ægtefæller og børn samt øvrige efterkommere, som ikke er selvstændige medlemmer, kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
 6. Hvis et medlem i eller uden for bestyrelsen i skrift eller tale modvirker foreningens formål og hensigt eller på anden måde stifter uro eller sår tvivl om foreningens virke og formål, kan medlemmet efter bestyrelsens indstilling ekskluderes. Ekskluderingen kræver vedtagelse med absolut flertal på en generalforsamling, efter at medlemmet har haft lejlighed til at begrunde de udtalelser, som har medført spørgsmålet om ekskludering.

§ 4 Kontingent  

 1. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Det betales senest 1. februar og er gældende for det kalenderår, det betales i.
 2. Et medlem, der ikke har betalt kontingent ved regnskabsårets afslutning, vil blive betragtet som udmeldt.
 3. Medlemmer, der bor i udlandet, betaler et portotillæg til kontingentet svarende til den faktiske merudgift til porto ved forsendelse til det pågældende land. Tillægget opkræves forud for et år ad gangen. Medlemmer, der bor i udlandet og som modtager nyheder per mail, betaler ikke portotillæg.

§ 5 Generalforsamling   5.1 Ordinær generalforsamling  

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt pr mail eller brev med mindst 1. måneds varsel med angivelse af dagsorden.
 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før.
 4. Kun stemmeberettigede medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte og medlemmer, der stemmer ved fuldmagt. Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af foreningens vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
 6. Et bestyrelsesmedlem fører protokol over vedtagne beslutninger.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning ved formanden
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelse
   1. Formand
   2. Bestyrelsesmedlemmer
   3. Suppleant
   4. Revisor
   5. Revisorsupleant
 7. Eventuelt

5.2 Ekstraordinær Generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 6 Bestyrelse  

 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af fire medlemmer. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger
 2. Generalforsamlingen vælger formanden, øvrige poster besættes af bestyrelsen ved en efterfølgende konstituering senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 3. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Formand er på valg i lige år. To bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og øvrige er på valg i lige år. Der vælges én suppleant.
 4. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem. Det tilstræbes at 1. generation er repræsenteret med mindst et medlem i bestyrelsen.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 6. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision  

 1. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 4. 14 dage inden generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.
 5. Regnskabet revideres af de(n) på generalforsamlingen valgte revisor(er).

§ 8 Tegningsregler  

 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
 2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 3. Foreningen hæfter alene for de aftaler, som indgås på foreningens vegne. Det enkelte medlem kan ikke gøres personligt ansvarlig for aftalerne, og derfor vil der evt. kun kunne rettes et krav mod foreningen og ikke det enkelte medlem.
 4. Et medlem, der ikke har betalt kontingent ved udløbet af kontingentperioden vil blive betragtet som udmeldt.

§ 9 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 5).  Ophører foreningen at eksistere, skal foreningens eventuelle midler anvendes til velgørende formål efter besluttende generalforsamlings vedtagelse.

Vedtaget d. 11. juni 1994. med ændringer på generalforsamlingerne i 1998, 1999, 2003, 2009, 2016, 2017, 2019, 2020 og 2022.