Vedtægter

Foreningens vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Finnebørn i Danmark – Suomalaislapset Tanskassa-Yhdistys. Stiftet den 6.12.1992 i Haderslev.  

§ 2 Formål

Foreningens formål og opgave er at formidle kontakt mellem “finnebørn” og deres efterkommere samt at udbygge kontakten med Finland, herunder vores nordiske søsterforeninger. Foreningen skal søge at samle og formidle kundskab om finnebørnenes (finske krigsbørns) historie.

§ 3 Medlemmer  

 1. Som medlemmer kan optages finnebørn og deres efterkommere.
 2. Som medlemmer kan optages ægtefæller og anden nær familie til medlemmer, personer som har speciel tilknytning til finnebørn, og personer som gennem sit virke støtter op om foreningens formål.
 3. Kun medlemmer efter punkt 1 har stemmeret ved generalforsamlingen. Ordinær stemmeret kan indvilges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen for medlemmer efter punkt 2.
 4. Ansøgning om medlemskab i foreningen, og udmelding, sker ved henvendelse til bestyrelsen.
 5. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne personer, der har ydet foreningen en særlig støtte eller anden aktiv indsats for foreningen virke, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret, men nyder i øvrigt samme rettigheder som de øvrige medlemmer.
 6. Hvis et medlem i eller uden for bestyrelsen i skrift eller tale modvirker foreningens formål og hensigt eller på anden måde stifter uro eller sår tvivl om foreningens virke og formål, kan medlemmet efter bestyrelsens indstilling ekskluderes. Medlemmet gives muligheden til at kommentere bestyrelsens indstilling om ekskludering før denne fremlægges. Ekskluderingen kræver vedtagelse på en generalforsamling.

§ 4 Kontingent  

 1. Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.
 2. Et medlem, der ikke har betalt kontingent, vil blive betragtet som udmeldt.
 3. Medlemmer der ønsker at modtage information som fysisk brevudsendelse betaler en årlig sum for at dække omkostningerne (porto, udskrift, m.v.). Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamling

5.1 Ordinær generalforsamling  

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år.
 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt pr mail eller brev med mindst 1. måneds varsel med angivelse af dagsorden.
 3. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest to uger før afholdelse.
 4. Medlemmer der ønsker at deltage på generalforsamlingen, må tilmelde sig. Tilmelding må være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
 5. Et medlem har muligheden til at deltage på generalforsamlingen gennem fuldmagt, eller ved at afgive forhåndsstemme. Fuldmagt og forhåndsstemme må være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
 6. Kun medlemmer efter § 3 stk. 3 er stemmeberettigede på generalforsamlingen.
 7. På generalforsamlingen afgøres sager ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte og medlemmer, der stemmer ved fuldmagt og/eller forhåndsstemme. Ændringer af foreningens vedtægter, og eksklusion efter §3 stk. 6, kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
 8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 9. Ved uforudsete forhold (force majeure, covid, el. lignende), eller ved få tilmeldte medlemmer, kan bestyrelsen vælge at afholde generalforsamlingen digitalt, eller baseret på indsendte fuldmagter og forhåndsstemmer

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport
 4. Behandling af forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. Formand
   2. Bestyrelsesmedlemmer
   3. Suppleant
   4. Revisor
 6. Eventuelt

5.2 Ekstraordinær Generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2. måneder efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles og gennemføres i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 6 Bestyrelse  

 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af indtil fire medlemmer. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 2. Generalforsamlingen vælger formanden og bestyrelsesmedlemmer, øvrige poster (næstformand og kasserer) besættes af bestyrelsen ved en efterfølgende konstituering senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 3. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der vælges én suppleant.
 4. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 6. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision  

 1. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet.
 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 4. Regnskabet skal være færdig revideret senest 1. måned inden generalforsamlingen.
 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8 Tegningsregler  

 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
 2. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 3. Foreningen hæfter alene for de aftaler, som indgås på foreningens vegne. Det enkelte medlem kan ikke gøres personligt ansvarlig for aftalerne, og derfor vil der evt. kun kunne rettes et krav mod foreningen og ikke det enkelte medlem

§ 9 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører foreningen at eksistere, skal foreningens eventuelle midler anvendes til velgørende formål efter besluttende generalforsamlings vedtagelse.

Vedtaget d. 11. juni 1994. med ændringer på generalforsamlingerne i 1998, 1999, 2003, 2009, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 og 2023.