Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er: Finnebørn i Danmark – Suomalaislapset Tanskassa-Yhdistys.

Stiftet den 6.12.1992 i Haderslev

§ 2

Foreningens formål og opgave er at formidle kontakt mellem herboende “finnebørn” samt gennem arrangementer at udbygge kontakten med Finland, herunder vore finske og svenske søsterforeninger.

§ 3

 1. Som medlemmer kan optages finnebørn, som er eller har været i Danmark, og deres børn.
 2. Som særlige medlemmer med stemmeret kan optages efterlevende ægtefæller samt personer, som har speciel tilknytning til finnebørn. Herunder regnes personer, som nu bor i Danmark, og som modtog “Finlandspakker” under “fadderskabsordningen”. Også svenske “krigsbørn”, som nu bor i Danmark, kan optages i foreningen.
 3. Efter indstilling fra bestyrelsen kan gene ralforsamlingen ved simpel majoritet udnævne personer, der har ydet foreningen en særlig støtte eller anden aktiv indsats, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler intet kontingent og har ikke stemmeret, men nyder iøvrigt samme rettigheder som de øvrige medlemmer.
 4. Ægtefæller og børn, som ikke er selvstændige medlemmer, kan deltage i foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
 5. Hvis et medlem i eller uden for bestyrelsen i skrift eller tale modvirker foreningens formål og hensigt eller på anden måde stifter uro eller sår tvivl omkring foreningens virke og formål, kan medlemmet efter bestyrelsens indstilling ekskluderes. Ekskluderingen kræver vedtagelse med absolut flertal på en generalforsamling, efter at medlemmet har haft lejlighed til at begrunde de udtalelser, som har medført spørgsmålet om ekskludering.

§ 4

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, som selv fordeler øvrige opgaver (kasserer, sekretær). 1 medlem står for valg hvert år efter tur.
 2. Der vælges én suppleant. Suppleanten deltager så vidt muligt i bestyrelsesmøderne.
 3. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, men mindst 2 af bestyrelsen skal være “finnebørn”.

§ 5

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 6

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år den 2. lørdag i juni måned i forbindelse med det årlige møde og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 1 måneds varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før.
 3. Kun fremmødte stemmeberettigede medlemmer har stemmeret.
 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halv-delen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af foreningens vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
 5. Et bestyrelsesmedlem (sekretæren) fører protokol over vedtagne beslutninger.

§ 8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af
  1. Formand
  2. Bestyrelsesmedlemmer
  3. Suppleant
  4. Revisor
  5. Revisor suppleant
 7. Eventuelt

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 10

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 11

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12

Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 13

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 14

Foreningens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april, og senest den 1. juni afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisoren.

§ 15

 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 9).
 2. Ophører foreningen at eksistere, skal foreningens eventuelle midler anvendes til velgørende formål. Det kan være Røde Kors eller anden organisation efter besluttende generalforsamlings vedtagelse.
Vedtaget den 11.juni 1994.
Med ændringer fra generalforsamlingerne i 1998, 1999, 2003 og 2009.

Dirigent: Preben Jensen
Formand: Kai J. Palomäki Schmidt
Bestyrelsesmedlem: Jarmo K. Lehtonen
Bestyrelsesmedlem: Jaakko E. Kettunen